Regulaminy

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w Polityce prywatności, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w Treściach publikowanych w Serwisie do Administratora oraz przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 2. Serwis – strony internetowe dostępne w domenie www.CrowdConnect.pl będącej wyłączną własnością Administratora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z nich w sieci Internet;
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu. 
 4. Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.;
 5. Administrator – Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371004, posiadająca numer NIP 7010277149, o kapitale zakładowym w wysokości 550.000 zł, opłaconym w całości, będąca administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników;
 6. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;
 7. Spółka – spółka kapitałowa będąca emitentem Papierów wartościowych, która przedstawia Projekt w Serwisie;
 8. Papiery wartościowe – akcje emitowane przez Spółkę;
 9. Polityka prywatności – polityka prywatności w Serwisie stosowana przez Administratora;
 10. Projekt – emisja akcji o wartości do 1 mln euro, o której informacje zawarte są w Serwisie;
 11. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 12. Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 13. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Przeglądanie informacji zawartych w Serwisie nie wymaga założenia konta. 
 2. W Serwisie prezentowane są informacje o ofertach publicznych Papierów wartościowych, w wyniku których zakładane wpływy brutto Spółki stanowią od 100 tys. euro o do 1 mln euro, o których mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.
 3. Administrator na rzecz każdej ze Spółek wykonuje w ramach Serwisu czynności oferowania instrumentów finansowych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 72 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Administrator nie pośredniczy w zbywaniu Papierów wartościowych nabywanych przez Użytkowników w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 4. Administrator nie wykonuje czynności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Papierów wartościowych ani nie przyjmuje wpłat na Papiery wartościowe.
 5. Na rzecz Użytkownika nie jest świadczona jakakolwiek usługa maklerska w rozumieniu art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oświadczenia Administratora

 1. Serwis ma charakter platformy finansowania społecznościowego, na której Spółki prezentują swoje Projekty, a Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z nimi i przejścia na stronę Spółki dedykowaną do złożenia zapisu na Papiery wartościowe. 
 2. Administrator nie jest odbiorcą oświadczenia woli Użytkownika, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 3. Osoba składająca zapis na Papiery wartościowe na stronie internetowej Spółki nie staje się klientem Administratora w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 4. Klientem Administratora jest wyłącznie Spółka prezentująca Projekt w Serwisie.
 5. Administrator nie prowadzi działalności jako instytucja płatnicza oraz nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści prezentowane przez Spółkę w Serwisie, jak również za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Spółkę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkownika. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysków, korzyści lub założonych celów związanych z inwestycją w Projekt.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na Papiery wartościowe i wpłat na Papiery wartościowe jest Spółka. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Spółki bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i zarejestrowanego w rejestrze usług płatniczych, zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie strony zapisu na Papiery wartościowe prowadzonej przez Spółkę.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przebiegu płatności za Papiery Wartościowe realizowane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą Użytkownikom.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów funkcjonalności w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Administratora.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 3. Administrator zastrzega, że Serwis używa Plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację. 
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz szczegóły dotyczące Plików cookies określone są w Polityce prywatności, która jest dostępna w stopce na stronie głównej Serwisu.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych funkcjonalności, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności na adres e-mail Administratora.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji.

Kontakt

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w formie:
 • pisemnej na adres: Dom Maklerski INC S.A. (CrowdConnect.pl), ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań,
 • elektronicznej (np. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt”).
 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
 • elektronicznej - na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
 • telefonicznej - na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem mające związek z funkcjonowaniem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna w stopce niniejszego Serwisu.

 

Regulacje Domu Maklerskiego INC S.A.

 

Firma lub nazwa firmy inwestycyjnej

 

Dom Maklerski INC  S.A.

 

Dane pozwalające na bezpośrednio kontakt Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

 

Centrala:
Dom Maklerski INC S.A.

ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań

Tel. /fax.: 61 297 79 27

e-mail: biuro@dminc.pl

 

Punkt Obsługi Klienta w Warszawie:

Wilcza 50/52, Piętro 5

00-679 Warszawa

tel. 514068767

e-mail: pok@dminc.pl

 

Język, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim INC S.A. i w którym będą sporządzane dokumenty i przekazywane informacje:  język polski i/lub język angielski.

 

Sposoby komunikowania się Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

 

Osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A.

Telefonicznie pod numerem: 61 297 79 27

Za pośrednictwem strony internetowej: www.dminc.pl

Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dminc.pl

 

Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską:

 

Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012 oraz w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r. nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1. , a także doradztwa inwestycyjnego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020.

 

Dom Maklerski INC S.A. nie działa za pośrednictwem agentów.

 

Dane organu Nadzoru:

Komisja Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20

Tel. +48 22 262 50 00

Fax. +48 22 262 50 37

 

Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie umowy – oferowania instrumentów finansowych / przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych / prowadzenia rejestru akcjonariuszy

 

Szczegółowy zakres świadczenia ww. usług określa Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych Domu Maklerskiego INC S.A. oraz Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w Domu Maklerskim INC S.A. oraz Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rejestrów akcjonariuszy oraz prowadzenia rachunków pieniężnych w Domu Maklerskim INC S.A.

 

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski INC S.A. usługami

 

Skarga lub reklamacja może zostać złożona:

 1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera na adres siedziby Domu Maklerskiego INC S.A.,
 2. w formie elektronicznej, z wykorzystaniem poczty elektronicznej – na wskazany w Umowie adres e-mail, z żądaniem potwierdzenia doręczenia od Domu Maklerskiego INC S.A.,
 3. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A..

Wszelkie skargi Klientów Domu Maklerskiego INC S.A. rozpatrywane są przez Inspektora Nadzoru lub Zarząd Domu Maklerskiego. Odpowiedź następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi lub reklamacji przez Dom Maklerski.

 

Konflikt interesów

 

Konflikt Interesów to znane Domowi Maklerskiemu INC S.A. („Dom Maklerski”) okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub osób powiązanych z Domem Maklerskim i obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta Domu Maklerskiego, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami kilku klientów Domu Maklerskiego.

 

Dom Maklerski dąży do tego, aby wszelkie czynności podejmowane przez osoby związane z Domem Maklerskim były wolne od konfliktów interesów

 

Dom Maklerski przeciwdziała występowaniu okoliczności uznawanych za konflikty interesów w celu świadczenia usług maklerskich w sposób uczciwy i rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta m.in.  poprzez ograniczanie dopuszczalnej aktywności zawodowej osób związanych z Domem Maklerskim, rozwiązania organizacyjne w zakresie struktury organizacyjnej oraz przepływu w Domu Maklerskim informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową, jak również ograniczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe przez osoby związane z Domem Maklerskim.

 

W przypadku, gdy rozwiązania przyjęte w Domu Maklerskim w celu zapobiegania konfliktom interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów klienta nie występowało, Dom Maklerski informuje klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem na jego rzecz usług maklerskich. W opisie tym Dom Maklerski wyjaśnia ogólny charakter i źródła konfliktów interesów, a także ryzyko grożące klientowi wskutek konfliktów interesów oraz kroki podjęte przez Dom Maklerski w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi maklerskiej w kontekście, w którym te konflikty interesów się pojawiają.

 

Umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej z klientem może zostać zawarta, o ile klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji, potwierdzi otrzymanie informacji o wystąpieniu konfliktów interesów, oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich, a w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu umowy z klientem, Dom Maklerski zobowiązany jest poinformować klienta o konflikcie interesów w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji,  niezwłocznie po jego stwierdzeniu. Umowa będzie kontynuowana, o ile klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji o wystąpieniu konfliktu interesów oraz wyraźnie oświadczy wolę kontynuowania umowy.

 

Raporty ze świadczonych usług

 

Dom Maklerski INC S.A.  w czasie wykonywania usług maklerskich utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach danej usługi maklerskiej określane są każdorazowo w umowie z Klientem. Po zakończeniu wykonywania usług maklerskich sporządzany jest raport z wykonania usługi.

 

Opłaty związane ze świadczonymi usługami

 

Wynagrodzenie za świadczone przez Dom Maklerski INC S.A. usługi jest każdorazowo ustalane z Klientem i określone w umowie. Umowa zawierania jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego INC S.A.: https://dminc.pl/regulacje-wewnetrzne/

 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 oraz regulacjami Polityki Informacyjnej Domu Maklerskiego INC S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową, Dom Maklerski prezentuje informacje dotyczące adekwatności kapitałowej: https://dminc.pl/sprawozdania-finansowe/