Regulaminy

Regulamin platformy CrowdConnect.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, podstawowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zawarte w Polityce prywatności, tryb zgłaszania ewentualnych błędów lub nieścisłości w Treściach publikowanych w Serwisie do Administratora oraz przypadków naruszenia praw autorskich innych podmiotów prawnych lub osób fizycznych.
 2. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
 2. Serwis – strony internetowe dostępne w domenie www.CrowdConnect.pl będącej wyłączną własnością Administratora, umożliwiające Użytkownikom korzystanie z nich w sieci Internet;
 3. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu. 
 4. Treści – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych np. informacje tekstowe, graficzne, multimedialne itp.;
 5. Administrator – Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-830), przy ul. Krasińskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371004, posiadająca numer NIP 7010277149, o kapitale zakładowym w wysokości 550.000 zł, opłaconym w całości, będąca administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych Użytkowników;
 6. Pliki cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysłane ze strony internetowej Serwisu do przeglądarki internetowej Użytkownika, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób, aby akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, bądź je odrzucała;
 7. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 8. Spółka – spółka kapitałowa będąca emitentem Papierów wartościowych, która przedstawia Projekt w Serwisie;
 9. Papiery wartościowe – akcje emitowane przez Spółkę;
 10. Polityka prywatności – polityka prywatności w Serwisie stosowana przez Administratora;
 11. Projekt – emisja akcji o wartości do 1 mln euro, o której informacje zawarte są w Serwisie;
 12. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 13. Ustawa o ofercie publicznej – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 14. Ustawa o usługach płatniczych – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

 

Warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Przeglądanie informacji zawartych w Serwisie nie wymaga założenia Konta. 
 2. Konto udostępniane jest przez Administratora nieodpłatnie. 
 3. Zarejestrowani Użytkownicy uzyskują możliwość otrzymywania od Administratora niektórych treści dotyczących Projektów lub Spółek, które nie są dostępne dla pozostałych Użytkowników.
 4. Założenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Serwisie oraz aktywację Konta za pośrednictwem linku wysłanego na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 5. Utworzenie Konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przekazywanie przez Administratora informacji o charakterze marketingowym, handlowym i informacyjnym.
 6. Utworzenie Konta nie wiąże się ze świadczeniem żadnych odpłatnych lub bezpłatnych usług na rzecz Użytkownika.
 7. Użytkownikiem Konta może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. 
 8. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 9. W Serwisie prezentowane są informacje o ofertach publicznych Papierów wartościowych, w wyniku których zakładane wpływy brutto Spółki stanowią od 100 tys. euro o do 1 mln euro, o których mowa w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej.
 10. Administrator na rzecz każdej ze Spółek wykonuje czynności oferowania instrumentów finansowych wyłącznie w zakresie wynikającym z art. 72 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Administrator nie pośredniczy w zbywaniu Papierów wartościowych nabywanych przez Użytkowników w rozumieniu art. 72 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
 11. Administrator nie wykonuje czynności w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Papierów wartościowych ani nie przyjmuje wpłat na Papiery wartościowe.
 12. Na rzecz Użytkownika nie jest świadczona jakakolwiek usługa maklerska w rozumieniu art. 69 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Oświadczenia Administratora

 1. Serwis ma charakter platformy finansowania społecznościowego, na której Spółki prezentują swoje Projekty, a Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z nimi i przejścia na stronę Spółki dedykowaną do złożenia zapisu na Papiery wartościowe. 
 2. Administrator nie jest odbiorcą oświadczenia woli Użytkownika, ani nie pośredniczy w zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych pomiędzy Użytkownikiem a Spółką.
 3. Osoba składająca zapis na Papiery wartościowe na stronie internetowej Spółki nie staje się klientem Administratora w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 4. Klientem Administratora jest wyłącznie Spółka prezentująca Projekt w Serwisie.

Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Administrator nie ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi. 
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, niedziałaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Administratora.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści prezentowane przez Spółkę w Serwisie, jak również za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Spółkę umowy lub innego zobowiązania wobec Użytkownika. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za nieosiągnięcie przez Użytkownika zysków, korzyści lub założonych celów związanych z inwestycją w Projekt.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na Papiery wartościowe i wpłat na Papiery wartościowe jest Spółka. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Spółki bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i zarejestrowanego w rejestrze usług płatniczych, zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie strony zapisu na Papiery wartościowe prowadzonej przez Spółkę.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość przebiegu płatności za Papiery Wartościowe realizowane przez podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu lub szkodzą Użytkownikom.
 2. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.
 3. Zabrania się podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować dane w związku z ich zmianą. 
 4. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych lub w przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Administrator może:
 • uzależnić korzystanie z Serwisu od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
 • czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych funkcjonalności w ramach Serwisu,
 • zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto.

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Korzystanie przez Użytkowników z niektórych rodzajów funkcjonalności w Serwisie wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych funkcjonalności oferowanych przez Administratora.
 2. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 3. Administrator zastrzega, że Serwis używa Plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację. 
 4. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz szczegóły dotyczące Plików cookies określone są w Polityce prywatności, która jest dostępna w stopce na stronie głównej Serwisu.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą udostępnionych funkcjonalności, zgłosić błąd w Serwisie lub propozycję zmiany jego funkcjonalności na adres e-mail Administratora.
 2. W przypadku reklamacji powinna ona zawierać następujące dane: imię i nazwisko Użytkownika, dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania reklamacji na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

Likwidacja Konta

 1. Funkcjonowanie Konta w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zażądać usunięcia konta z Serwisu.
 3. Ze względów bezpieczeństwa Konto może usunąć wyłącznie Administrator. Aby usunąć swoje konto, Użytkownik musi skontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną, np. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie zakładce "Kontakt”.

Kontakt

 1. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem w sprawie funkcjonowania Konta na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
 • pisemnej na adres: Dom Maklerski INC S.A. (CrowdConnect.pl), ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań,
 • elektronicznej (np. za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce "Kontakt”).
 1. Administrator może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
 • pisemnej - na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,
 • elektronicznej - na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
 • telefonicznej - na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie i jest dostępny w stopce na stronie głównej Serwisu.
 2. Administrator ma prawo wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu[KC1] . Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu.
 3. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczny z jego rezygnacją z korzystania z funkcjonalności Serwisu.
 4. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem mające związek z funkcjonowaniem Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. W przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Integralną część Regulaminu stanowi Polityka prywatności dostępna w stopce niniejszego Serwisu.

 

Regulacje Domu Maklerskiego INC S.A.


Firma lub nazwa firmy inwestycyjnej

Dom Maklerski INC  S.A. (wcześniej PricewaterhouseCoopers Securities S.A. z siedzibą w Warszawie).


Dane pozwalające na bezpośrednio kontakt Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Dom Maklerski INC S.A.
Ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Tel. /fax.: 61 297 79 27
e-mail: biuro@dminc.pl


Język, w którym Klient może kontaktować się z Domem Maklerskim INC S.A. i w którym będą sporządzane dokumenty i przekazywane informacje 

Język polski i/lub język angielski.


Sposoby komunikowania się Klienta z Domem Maklerskim INC S.A.

Osobiście w siedzibie Domy Maklerskiego INC S.A.
Telefonicznie pod numerem: 61 297 79 27
Wysyłając fax pod numer: 61 297 79 27
Za pośrednictwem strony internetowej: www.dminc.pl
Pocztą elektroniczną na adres: biuro@dminc.pl

 


Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na działalność maklerską:

Niniejszym oświadczamy, że Dom Maklerski INC S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 lutego 2012 r. sygn. DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 października 2017 r. sygn. DKR/WL/4020/35/18/2017/102/1 oraz decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 grudnia 2020 r. sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020.

Dane organu Nadzoru:
Komisja Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20

00-549 Warszawa
Tel. +48 22 262 50 00
Fax. +48 22 262 50 37


Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich na podstawie umowy – Oferowania instrumentów finansowych

Szczegółowy zakres świadczenia ww. usług określa Regulamin Oferowania Domu Maklerskiego INC S.A.
Zobacz Regulamin Oferowania Instrumentów Finansowych >>


Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski INC S.A. usługami

Skarga może zostać złożona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej Domu Maklerskiego INC S.A. oraz ustnie telefonicznie i osobiście w siedzibie Domu Maklerskiego. Wszelkie skargi Klientów Domu Maklerskiego INC S.A. rozpatrywane są przez Inspektora Nadzoru lub Zarząd Domu Maklerskiego. Odpowiedź następuje w terminie do 30 dni od daty otrzymania skargi przez Dom Maklerski. Zobacz Regulamin Rozpatrywania Skarg i Reklamacji >>


Konflikt interesów

Dom Maklerski INC S.A. podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania występowaniu konfliktów interesów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na dobro Klientów. Świadcząc usługi maklerskie Dom Maklerski INC S.A. w szczególności unika przedkładania interesów jednych Klientów lub interesów Domu Maklerskiego INC S.A. nad interesy pozostałych Klientów. W przypadku ewentualnych pytań Klienta, dotyczących zasad zarządzania konfliktem interesów, Dom Maklerski INC S.A. udziela odpowiedzi na pisemny wniosek Klienta, złożony w siedzibie Domu Maklerskiego INC S.A. Zobacz Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów >>

Dom Maklerski INC S.A. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi w formie informacji przekazanej za pomocą trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej.

 


Raporty ze świadczonych usług

Dom Maklerski INC S.A. w czasie wykonywania usług maklerskich utrzymuje bieżący kontakt telefoniczny i mailowy z Klientem. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych czynności w ramach danej usługi maklerskiej określane są każdorazowo w umowie z Klientem. Po zakończeniu wykonywania usług maklerskich sporządzany jest raport z wykonania usługi.


Opłaty związane ze świadczonymi usługami

Wynagrodzenie za świadczone przez Dom Maklerski INC S.A. usługi jest każdorazowo ustalane z Klientem i określone w umowie. Umowa zawierania jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zobacz Regulacje wewnętrzne Dom Maklerski INC S.A. >>

 [