Polityka prywatności

Polityka plików cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Wykorzystywane są w celu:

 • utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu) na każdej kolejnej stronie serwisu;
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

Operator serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie stron internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą przy ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, zwana dalej „Administratorem”, z którym można kontaktować się pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora oraz e-mailowo pod adresem: biuro@dminc.pl

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • podjęcia działań na Państwa żądanie (art.6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c RODO), np. wynikającego z przepisów prawa podatkowego,  
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art.6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią (art.6 ust. 1 lit. f RODO), tj.: działania na rzecz zapobiegania przestępstwom dokonywanym na szkodę Administratora oraz jego klientów, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, w marketingu bezpośrednim produktów i usług, do wewnętrznych celów administracyjnych,
 • na który wyrażą Państwo zgodę (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dostęp do funkcjonalności serwisu będzie niemożliwy.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj.:

 • w zakresie dostępności do funkcjonalności serwisu - do czasu usunięcia konta, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 • w zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do czasu jego wypełnienia,
 • w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią – do czasu ich realizacji lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile nie występują uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania,
 • w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę – do czasu niezwłocznego usunięcia danych, zrealizowanego w oparciu o zgłoszone przez Państwa żądanie.

Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w celu udostępnienia funkcjonalności serwisu, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora lub przez stronę trzecią, w oparciu o Państwa zgodę. Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, urzędy skarbowe oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy zawodowej. 

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Dane mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej:

 • jeżeli jest to niezbędne do udostępnienia funkcjonalności serwisu,
 • w ramach wykorzystywanej przez Administratora infrastruktury informatycznej,
 • w przypadkach wskazanych w RODO.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub w okolicznościach, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator może podejmować wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Dotyczy to:

 • dokonywania oceny spełnienia warunków, od których uzależniona jest możliwość udostępnienia przez Administratora funkcjonalności serwisu. Warunki te określone są w Regulaminie korzystania z serwisu.