Jak to działa

Dla inwestora

1

Zapoznanie się z ofertą

2

Przejście na stronę Emitenta

3

Złożenie i opłacenie zapisu

4

Przydział akcji

5

Droga na NewConnect

 1. Na platformie CrowdConnect.pl prezentowane są informacje dotyczące ofert publicznych akcji spółek, które chcą pozyskać od inwestorów kapitał na rozwój. Emisje prowadzone są zgodnie z przepisami polskiego prawa - znajdziesz je opisane szczegółowo poniżej w sekcji "Podstawy prawne’".
 2. Nie musisz rejestrować się na platformie, ale jeżeli to zrobisz będziesz informowany o kolejnych emisjach, jak również o aktualnościach w projekcie, który wybrałeś.
 3. Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami o konkretnej emisji, wejdź na stronę danego projektu i zapoznaj się z zamieszczonymi dokumentami. Zwróć szczególną uwagę na dokument ofertowy, w szczególności opisane w nim czynniki ryzyka.
 4. Chcesz zostać inwestorem? Przejdź na dedykowaną stronę Spółki, która została przez nas zweryfikowana. 
 5. Na dedykowanej stronie Spółki złóż zapis na akcje i opłać go. Prowadzący platformę Dom Maklerski INC S.A. nie pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zapisów i wpłat. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przez Spółkę, a proces płatności obsługiwany jest przez podmiot posiadający status krajowej instytucji płatniczej i stosowne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego – mowa o marce Tpay.com, należącej do KIP S.A. Rola Domu Maklerskiego INC S.A. ogranicza się wyłącznie do prezentowania na platformie udostępnianych przez Spółkę informacji o akcjach i warunkach ich nabycia.
 6. Dostaniesz informację zwrotną o złożeniu zapisu na akcje (od Spółki) i jego opłaceniu (od Tpay) oraz formularz zapisu na akcje do podpisania za pośrednictwem ePUAP.
 7. Dom Maklerski i Spółka nie pobierają od Ciebie żadnych opłat i prowizji związanych z całym procesem emisji. Nie musisz też wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów, poza elektronicznym formularzem zapisu na stronie Spółki.
 8. Po zakończeniu emisji Spółka poinformuje Cię o przydziale akcji.
 9. Akcje zostaną zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – proces ten może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Będziesz na bieżąco informowany o jego przebiegu.
 10. Następnie rozpoczęta zostanie procedura rejestracji akcji na rachunkach maklerskich (dematerializacja i rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych). Spółka nie będzie wydawała dokumentów akcji, lecz po zakończeniu całej procedury i przed debiutem akcji na zorganizowanym rynku NewConnect zostaną one zapisane na Twoim rachunku maklerskim. W momencie składania zapisu na akcje nie musisz posiadać rachunku maklerskiego, ale wskazane jest żebyś go jak najszybciej założył w dowolnym domu maklerskim prowadzącym działalność maklerską w Polsce. Jeżeli tego nie zrobisz, to nie stracisz akcji - dany emitent zawrze bowiem umowę ze Sponsorem Emisji, czyli domem maklerskim, który będzie przechowywał Twoje akcje.
 11. Po rejestracji zdematerializowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Spółka złoży wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
 12. Giełda Papierów Wartościowych po zakończeniu procedury wprowadzenia akcji Spółki do obrotu wyznaczy dzień uroczystego debiutu, w którym będziesz mógł uczestniczyć. Od dnia debiutu będziesz miał możliwość sprzedawania i kupowania akcji Spółki na rynku NewConnect. 
 13. Orientacyjna data debiutu znajduje się na stronie każdej emisji, jednak może ona ulec zmianie (np. w związku z kwestią czasu rejestracji akcji w rejestrze przedsiębiorców KRS). Po złożeniu i opłaceniu zapisu, jeżeli podałeś wszystkie dane, nie będą od Ciebie wymagane żadne dodatkowe działania. 
 14. Spółki prezentujące swoje oferty w sekcji #StartupZone docelowo przejdą procedurę opisaną w krokach 11-13 w perspektywie 2-3 lat od emisji. Nie można jednak wykluczyć, że z uwagi na ich wczesny etap rozwoju w momencie przeprowadzanej emisji debiut nie nastąpi we wskazanym czasie z uwagi na niespełnienie kryteriów wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, lub że spółki w ogóle nie zadebiutują w obrocie giełdowym, gdyż zostaną przejęte przez inny podmiot lub będą zmuszone do zakończenia działalności z uwagi na niepowodzenie w realizacji planowanej strategii rozwoju.

Podstawy prawne

 1. Strona crowdconnect.pl jest prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A., posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych (decyzja nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012 z dnia 21 lutego 2012 r.) oraz w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja nr DKR/WL/4020/35/18/2017/102/1 z dnia 24 października 2017 r.).
 2. Dom Maklerski INC S.A., zamieszczając na platformie crowdconnect.pl informacje o emisjach akcji spółek (emitentów), wykonuje czynności oferowania akcji w ramach podejmowania na rzecz emitenta akcji czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty akcji, przez prezentowanie udostępnianych przez emitenta informacji o akcjach i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych akcji, tj. wykonuje wyłącznie czynności, o których mowa w art. 72 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dom Maklerski INC S.A. nie wykonuje czynności oferowania akcji w ramach pośredniczenia w zbywaniu akcji nabywanych przez podmioty w wyniku prezentowania ww. informacji, o których mowa 72 pkt 2) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ani czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia akcji do emitenta akcji w celu ich wykonania, o których mowa w art. 74b ust. 1 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. 
 3. Na stronie crowdconnect.pl prezentowane są informacje dotyczące ofert publicznych, w wyniku których zakładane wpływy brutto stanowią więcej niż 100 tys. euro i mniej niż 1 mln euro. Zgodnie z art. 1 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”),  Rozporządzenie 2017/1129 nie ma zastosowania do oferty publicznej papierów wartościowych o łącznej wartości w Unii mniejszej niż 1 000 000 EUR, przy czym ograniczenie to oblicza się za okres 12 miesięcy, co oznacza że dla takich ofert nie sporządza się prospektu emisyjnego.
 4. Zgodnie z art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro, wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.
 5. Dokument, o którym mowa powyżej, jest sporządzany w języku polskim i zawiera co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz o warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka, oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie. Dokument ofertowy zamieszczony na stronie crowdconnect.pl zawiera informacje, o których mowa w przywołanym przepisie, wraz z oświadczeniem emitenta zawierającym stwierdzenie, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Z uwagi na brak obowiązku pośrednictwa firmy inwestycyjnej (domu maklerskiego) przy dokonywaniu oferty publicznej, o której mowa w pkt 3 i 4 powyżej, zgodnie z przepisem art. 19 ust. 1 pkt 2) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Dom Maklerski INC S.A. nie pośredniczy w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń zapisów ani wpłat na akcje emitenta.
 7. Osoba składająca zapis na akcje na stronie internetowej emitenta nie staje się klientem Domu Maklerskiego INC S.A. Klientem Domu Maklerskiego INC S.A. w ramach wykonywania (przy wykorzystaniu platformy crowdconnect.pl) czynności oferowania akcji, o których mowa w art. 72 pkt 1) ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jest wyłącznie emitent tych akcji, i wyłącznie na rzecz emitenta akcji Dom Maklerski INC S.A. świadczy usługę maklerską oferowania instrumentów finansowych.
 8. Emitent prowadzi ofertę publiczną w ramach subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez zaoferowanie akcji w drodze ogłoszenia skierowanego do osób, którym nie służy prawo poboru.
 9. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przyjmowanie zapisów na akcje i wpłat na akcje jest emitent. Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy emitenta bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego i zarejestrowanego w Rejestrze Usług Płatniczych, zgodnie z ustawą o usługach płatniczych. Zapis na akcje jest nieodwołalny.
 10. Zgodnie z art. 439 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zarząd Emitenta w terminie do 2 tygodni od zakończenia subskrypcji dokona przydziału akcji. Osobom, którym akcje nie zostaną przydzielone, wpłaty na akcje zostaną zwrócone w całości. 
 11. Po przydziale akcji, emitent dokonuje zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, zgodnie z  art. 441 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców KRS. 
 12. Zgodnie z art. 431 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku odmowy wpisania podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców KRS albo upływu sześciomiesięcznego terminu na zgłoszenie podwyższenia w rejestrze, zarząd Spółki dokona zwrotu wpłat osobom, które objęły akcje, najpóźniej z upływem miesiąca od bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu, a w przypadku zgłoszenia podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, przed upływem miesiąca, licząc od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o odmowie rejestracji.
 13. Akcje nie będą posiadały formy dokumentu (dematerializacja) w związku z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Emitent akcji zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umowę, której przedmiotem jest rejestracja tych akcji w depozycie papierów wartościowych.
 14. Emitent po zawarciu umowy z KDPW złoży do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym pod nazwą NewConnect. Autoryzowanym Doradcą emitenta w przedmiotowym procesie będzie INC S.A., która na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 528/2007 jest uprawniona do pełnienia tej funkcji.
 15. Decyzję o wprowadzeniu akcji emitenta do obrotu na zorganizowanym rynku akcji NewConnect podejmuje Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w oparciu o przesłanki wynikające z Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
 16. Po podjęciu decyzji o wprowadzeniu akcji do obrotu, KDPW dokonuje rejestracji akcji emitenta i pojawiają się one na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy.
 17. Obrót akcjami zaczyna się począwszy od wyznaczonego przez Zarząd GPW dnia debiutu akcji na rynku NewConnect.

 

Dla spółek

1

Kontakt i udostępnienie danych

2

Weryfikacja spółki

3

Ustalenie warunków współpracy

4

Pozyskanie kapitału

5

Debiut na rynku NewConnect

 1. Jeżeli jesteś właścicielem lub prowadzisz firmę zainteresowaną pozyskaniem kapitału – skontaktuj się z nami. Możesz użyć formularza na stronie głównej lub napisać email na adres emitenci@dminc.pl
 2. Nie musisz być spółką akcyjną – możesz działać w dowolnej formie prawnej. Pomagamy w przekształceniach prawnych i przygotowaniach do emisji. 
 3. Przed zawarciem z nami umowy musimy Cię zweryfikować. Bierzemy pod uwagę w szczególności wyniki finansowe firmy, plany rozwoju, doświadczenie kadry, historię działalności, czy rynek na jakim działasz. 
 4. Po pozytywnej weryfikacji ustalamy warunki współpracy. Jeżeli zostaną one obustronnie zaakceptowane to rozpoczynamy działania nad pozyskaniem kapitału i późniejszym wprowadzeniem na rynek giełdowy. 
 5. Nie bój się rynku kapitałowego. Pomożemy Ci w funkcjonowaniu na rynku giełdowym – przeszkolimy z obowiązków informacyjnych i będziemy wspierać w okresie co najmniej pierwszych trzech lat. 
 6. Giełda daje bardzo wiele możliwości, z których pomożemy Ci skorzystać. To nie tylko dostęp do kapitału, ale także programy motywacyjne dla kadry zarządzającej oparte na akcjach, większa wiarygodność i transparentność dzięki statusowi spółki publicznej, dokonywanie fuzji i przejęć z wykorzystaniem emisji akcji, łatwiejsza możliwość sprzedaży akcji i znalezienia inwestora strategicznego, a także ułatwienie sukcesji. 
 7. Giełda usprawnia kontakt z Twoimi inwestorami – procesy zwoływania walnych zgromadzeń, wypłaty dywidendy, czy przekazywania informacji są dokonywane z wykorzystaniem systemów i infrastruktury rynku kapitałowego. 
 8. Jeżeli jesteś na wczesnym etapie rozwoju to nic straconego, podmioty z grupy kapitałowej INC pomogą Ci w rozwoju do czasu, aż będziesz gotowy do debiutu.

Masz pytania?

Napisz do nas a na pewno się z Tobą skontaktujemy