FAQ

O platformie

Nie. Zapoznanie się z parametrami emisji jest bezpłatne. Zapis składany jest na stronie danej spółki, dlatego Dom Maklerski INC S.A. nie pobiera żadnych opłat i prowizji. Za złożenie i opłacenie zapisu na stronie spółki również nie jest od Ciebie pobierana żadna opłata lub prowizja.

Nie. Do zapoznania się z parametrami emisji nie jest wymagana żadna umowa z Domem Maklerskim INC S.A. Zapis składany jest bezpośrednio na stronie internetowej spółki, dlatego nie jesteś klientem Domu Maklerskiego INC S.A. i nie zawierasz z nim żadnej umowy. Podobnie nie będziesz musiał wypełniać żadnych dodatkowych dokumentów po złożeniu i opłaceniu zapisu na stronie spółki.
Możesz jednak zawrzeć z Domem Maklerskim INC S.A. umowę, dzięki czemu będziemy mogli Cię informować o ofertach publicznych instrumentów finansowych prowadzonych przez Dom Maklerski, w tym o ofertach prezentowanych na CrowdConnect.pl.*

Dowiedz się więcej

* Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty. W celu korzystania z platformy CrowdConnect oraz złożenia zapisu na akcje na stronie internetowej emitenta nie jest wymagane zawarcie z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC) umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Zawierając umowę, inwestor staje się klientem DM INC i uzyskuje możliwość otrzymywania informacji o ofertach publicznych instrumentów finansowych, w których DM INC wykonuje czynności oferowania. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która zawrze z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC) umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed zawarciem umowy DM INC bada wiedzę i doświadczenie potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowanie wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Jest to pojęcie, które pojawiło się kilka lat temu. Oznacza możliwość przyjaznego i nowoczesnego inwestowania w spółki i budowania społeczności inwestorów wokół niej. Przepisy w Polsce i w UE uprościły dokonywanie ofert publicznych akcji o wartości do 1 mln euro. Kiedyś takie oferty wymagały, podobnie jak największe oferty publiczne akcji, skomplikowanych i czasochłonnych procedur. Teraz jest to prostsze i bardziej przyjazne.

Jest to platforma ofert publicznych bazująca na idei crowdinvestingu, prowadzona przez Dom Maklerski INC S.A. CrowdConnect.pl umożliwia zapoznanie się z parametrami emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw, które zamierzają zadebiutować na rynku NewConnect.

Nie. Na platformie CrowdConnect.pl prezentowane są wyłącznie informacje o akcjach spółek oraz warunkach ich nabycia. Zapisy przyjmowane są bezpośrednio przez emitenta akcji, na odrębnej stronie prowadzonej przez emitenta, a wpłaty dokonywane są na jego rachunek bankowy.

Nie, na CrowdConnect.pl nie ma możliwości kupna akcji. Na platformie prezentowane są wyłącznie informacje o ofercie publicznej akcji, wraz z niezbędnymi dokumentami. Zakupu akcji można dokonać na dedykowanej stronie internetowej spółki, która została zweryfikowana przez Dom Maklerski INC S.A.

Dla użytkownika

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z przepisami prawa złożenie i opłacenie zapisu jest nieodwołalne. 

Bezpośrednio spółka. Dom Maklerski INC S.A. nie pośredniczy w przyjmowaniu wpłat ani zapisów na akcje. Cały proces płatności obsługiwany jest przez tPay (markę należącą do KIP S.A., która posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego).

Zazwyczaj spółki wchodzą na rynek akcji - NewConnect głównie motywowane chęcią przyspieszenia rozwoju. Aby móc to zrobić potrzebny jest dodatkowy kapitał, który spółki pozyskują w formie oferty publicznej akcji.

Spółki prezentowane w sekcji #wdrodzeNaNewConnect planują złożyć wniosek o wprowadzenie do obrotu w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia emisji, natomiast spółki z sekcji #StartupZone co do zasady w perspektywie 2-3 lat od jej zakończenia. Orientacyjna data debiutu znajduje się na stronie każdej emisji, jednak może ona ulec zmianie (np. w związku z kwestią czasu rejestracji akcji w rejestrze przedsiębiorców KRS).

Nie można wykluczyć, że wprowadzenie do obrotu nie nastąpi nigdy – spółki mogą np. nie spełnić kryteriów regulaminów GPW, zaprzestać działalności lub zostać przejęte. W przypadku spółek z sekcji #StartupZone ryzyko niewprowadzenia akcji do obrotu jest istotnie podwyższone.
Oznacza to, że do momentu wprowadzenia nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji w ramach sesji giełdowych.

Tak. Cały proces obsługiwany jest przez Tpay (markę należącą do KIP S.A., która posiada licencję Krajowej Instytucji Płatniczej wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego). Pamiętaj jednak, aby w procesie płatności weryfikować, czy strony są poprawne i zabezpieczone właściwym certyfikatem SSL.

Każda osoba, która ukończyła 18 lat i może podpisać formularz zapisu poprzez ePUAP lub podpisem kwalifikowanym. Nie ma co do tego żadnych innych ograniczeń. Docelowo niezbędne będzie także podanie numeru rachunku maklerskiego w dowolnym domu maklerskim w Polsce.

Nie – spółki akcyjne nie wydają już akcji w formie dokumentu. Akcje zostaną docelowo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (w niektórych przypadkach przejściowo może być tworzony rejestr akcjonariuszy prowadzony przez dom maklerski),  dlatego musisz podać Spółce numer swojego rachunku maklerskiego. Akcje pojawią się na Twoim rachunku przed debiutem spółki na NewConnect.

Nie jest to konieczne w momencie składania zapisu na stronie emitenta, jednakże w dalszej kolejności będzie to niezbędne. Jeżeli nie podałeś go od razu, będziesz proszony o jak najszybsze wskazanie numeru rachunku maklerskiego w dowolnym z domów maklerskich prowadzących działalność maklerską na terytorium Polski. 

Najlepiej zrobić to jak najszybciej, jeszcze przed przydziałem akcji (przydział akcji następuje najpóźniej w ciągu 2 tygodni od zakończenia oferty). W przypadkach szczególnych możesz skontaktować się z konkretną spółką.

Nie, rachunek bankowy różni się od rachunku maklerskiego. Jeśli nie posiadasz rachunku maklerskiego zobacz, czy Twój bank ma w ofercie odpowiednie usługi maklerskie i czy możesz taki rachunek otworzyć. W momencie składania zapisu na stronie spółki nie potrzebujesz posiadać rachunku maklerskiego, jednak będziesz proszony, aby założyć go jak najszybciej. W innym przypadku spółka może nie przydzielić Ci akcji i zwróci Ci zainwestowane środki.

Nie, emisja akcji to nie pożyczka. Środków z emisji akcji się nie oddaje. 

S.A. to skrót od nazwy formy prawnej tj. spółki akcyjnej. Spółka akcyjna jest najbardziej dojrzałą formą spółki i tylko podmioty działające w takiej formie prawnej mogą emitować akcje i być notowane na rynku zorganizowanym.

Jest to udziałowy papier wartościowy, który potwierdza Twoje prawo do decydowania o losach spółki. Zyskujesz możliwość głosu na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy czy prawo do otrzymania udziału w zysku w przypadku wypłaty dywidendy.

Jest to rynek zorganizowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (GPW) poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu, dedykowany dla małych i średnich spółek. GPW prowadzi rynek regulowany (dla dużych spółek - np. są tam notowane banki, PZU, Orlen itp.) oraz NewConnect – dla spółek mniejszych.

Akcje spółki będą notowane, co umożliwi Ci ich dodatkowe kupno lub sprzedaż. Spółka będzie się z Tobą na bieżąco komunikowała, informując o istotnych wydarzeniach, a także okresowo będziesz miał dostęp do wyników finansowych. Do tego uzyskasz możliwość zdalnego zapisywania się na Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy. 

Na rynku zorganizowanym nigdy nie można zagwarantować zysku. Jednakże rynek kapitałowy pokazuje, że jeżeli spółka się rozwija i jej zysk rośnie, to również kurs akcji wzrasta.

Zdecydowanie nie – spółka musi być dobra, mieć zyski i ciekawe plany na rozwój. Spośród kilkudziesięciu tysięcy spółek w Polsce, tylko około 800 notowanych jest na rynku zorganizowanym (rynku regulowanym lub NewConnect).

Nie. W ofertach akcji prezentowanych na CrowdConnect.pl dotychczasowi właściciele nie sprzedają swoich akcji. Spółka emituje nowe akcje, a wszystkie wpływy z ich sprzedaży trafiają bezpośrednio do spółki i są wykorzystywane na jej rozwój.

Wynika to z wyceny spółki – porównania jej zysku i innych wskaźników do spółek już notowanych na rynku akcji NewConnect.

Planowane jest wprowadzenie akcji do obrotu na rynku zorganizowanym NewConnect (z zastrzeżeniem ryzyk opisanych m.in. w czynnikach ryzyka). Oznacza to, że w wypadku notowania, akcje będzie można w przyszłości sprzedać, lub ewentualnie uzyskać wypłaconą przez spółkę dywidendę w przyszłości (jeżeli będzie taką wypłacała).

Tak. Możesz wielokrotnie składać zapis na akcje w ramach tej samej emisji, ale każdorazowo musisz przejść procedurę od początku.

Zapis na akcje nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez inwestora żadnego podatku, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych.

Akcje pojawiają się na rachunku po ich rejestracji przez KDPW. Następuje to najpóźniej na około 2-3 dni przed wyznaczonym debiutem na rynku NewConnect. Może się to jednak wydarzyć dużo wcześniej, w zależności od przyjętej procedury związanej z dematerializacją.

Nie, Dom Maklerski INC nie prowadzi rachunków dla podmiotów indywidualnych.