Czynniki ryzyka

Inwestowanie może być bardzo satysfakcjonujące, ale wiąże się z wieloma ryzykami i wyzwaniami. Jeśli zdecydujesz się zainwestować, musisz zdawać sobie sprawę z pięciu ważnych kwestii:

 

Utrata kapitału

Nie można wykluczyć, że spółka upadnie, w związku z czym akcjonariusze nie odzyskają żadnych zainwestowanych środków. Nikt nie jest w żaden sposób zobowiązany odkupić od Ciebie posiadane akcje i zwrócić zainwestowane przez Ciebie środki. 

Zwróć uwagę, że spółki prezentujące oferty w sekcji #StartupZone co do zasady mogą charakteryzować się wyższym ryzykiem inwestycyjnym (z uwagi na wczesny etap rozwoju istnieje większe prawdopodobieństwo, że nie odniosą sukcesu lub zaprzestaną działalności) od spółek prezentujących oferty w sekcji #wdrodzeNaNewConnect.

 

Brak płynności

 

Wszystkie inwestycje dokonywane w spółki, których emisje akcji są prezentowane na platformie, będą niepłynne co najmniej do czasu docelowego wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect. Okres ten może wynosić w przypadku spółek z sekcji #wdrodzeNaNewConnect około 12 miesięcy, natomiast tych z sekcji #StartupZone około 2-3 lat. Nie można wykluczyć, że wprowadzenie do obrotu nie nastąpi nigdy – mogą one nie spełnić kryteriów regulaminów GPW, zaprzestać działalności lub zostać przejęte. W przypadku spółek z sekcji #StartupZone ryzyko niewprowadzenia akcji do obrotu jest istotnie podwyższone.

 

Oznacza to, że do momentu wprowadzenia nie będziesz w stanie sprzedać swoich akcji w ramach sesji giełdowych. Nie ma też gwarancji, że po wprowadzeniu akcji do obrotu na rynku NewConnect ich płynność będzie wystarczająca, co umożliwi sprzedaż posiadanego pakietu akcji.  Nie można także wykluczyć, że spółka nie zadebiutuje na rynku NewConnect z uwagi na niespełnienie kryteriów wprowadzenia do obrotu lub na odmowną decyzję ze strony Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Wypłata dywidendy

Spółka nie jest zobowiązana do wypłaty dywidendy nawet w sytuacji, w której osiągnie zysk. Przedsiębiorstwo, które nie wygeneruje zysku nie jest zobowiązane do wypłaty dywidendy. W przypadku osiągnięcia zysku netto dywidenda może zostać wypłacona, jednak jest to uwarunkowane posiadaniem dostatecznych zasobów środków pieniężnych i brakiem innych, pilniejszych potrzeb gotówkowych spółki. W związku z tym nie można zagwarantować, że nawet w sytuacji zadeklarowanej wypłaty dywidendy, zostanie ona wypłacona.

 

 

Dywersyfikacja

Inwestując w akcje pamiętaj o dokonaniu odpowiedniej dywersyfikacji portfela. Nigdy nie inwestuj wszystkich środków w akcje jednej spółki. Powinieneś inwestować jednocześnie w instrumenty finansowe wielu przedsiębiorstw z różnorodnych branż. Sugeruje się, aby dokonywać inwestycji w akcje z wolnych środków finansowych – tak, by ich utrata nie wpłynęła na bieżący standard życia.

 

 

Rozwodnienie

Nie można wykluczyć, że spółki, których emisje akcji są prezentowane na platformie, będą w przyszłości dokonywały emisji nowych akcji. Oznacza to, że w przypadku wyemitowania akcji dla nowych inwestorów, Twój dotychczasowy udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA spółki ulegnie zmniejszeniu. Emitowane akcje mogą posiadać także uprzywilejowanie (np. co do dywidendy lub udziału w masie upadłościowej), które będzie działało na Twoją niekorzyść. Twój udział w spółce może także ulec zmniejszeniu na skutek realizacji programów motywacyjnych dla pracowników spółek opartych na emisji nowych akcji.

Chcesz wiedzieć czym są akcje?


Dowiedz się więcej