Blog

Pamietaj! Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.

09-12-2020 15:50:00

Na platformie CrowdConnect.pl Dom Maklerski INC S.A. prezentuje informacje dotyczące ofert publicznych akcji o wartości nominalnej do 1 mln EUR. Zapisy na akcje przyjmowane są bezpośrednio przez ich Emitentów, z wykorzystaniem strony internetowej, w postaci elektronicznej.

Emitenci, którzy korzystali w ostatnim czasie z usług Domu Maklerskiego INC S.A., świadczonych z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl, uplasowali wszystkie oferowane akcje w bardzo krótkim czasie. Należy jednak pamiętać, że obejmowanie akcji – także w procesie crowdfundingu udziałowego – jest obarczone jak prawie każda inna działalność inwestycyjna ryzykiem dla inwestora, w tym ryzykiem utraty całości środków. Inwestorzy nie powinni podejmować decyzji inwestycyjnej kierując się tylko impulsem lub zainteresowaniem ze strony innych inwestorów, w szczególności w przypadku składania zapisów na akcje bezpośrednio u Emitenta, bez korzystania z pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Każdy inwestor ma swój własny apetyt na ryzyko, wolne środki i doświadczenie. Uczestniczenie w ofertach publicznych określanych jako crowdfunding/crowdinvesting także wymaga rozwagi. Dlatego też Dom Maklerski INC S.A. zachęca inwestorów do starannego zapoznawania się z dokumentacją, analizy czynników ryzyka i niepodejmowania decyzji pod presją czasu. Mając na uwadze zapewnienie inwestorom odpowiedniego czasu do namysłu i analizy potencjalnej inwestycji, Dom Maklerski INC S.A. będzie nakładał na Emitentów korzystających z usług świadczonych z wykorzystaniem platformy crowdconnect.pl obowiązek publikacji dokumentu ofertowego i prezentacji odpowiednio wcześniej, przed uruchomieniem zapisów na stronie Emitenta.

Emitenci, których akcje oferowane są przez Dom Maklerski INC S.A. z wykorzystaniem platformy CrowdConnect.pl będą ubiegali się o wprowadzenie swoich akcji do obrotu na rynku NewConnect i w perspektywie od kilku miesięcy do około roku powinni stać się spółkami publicznymi. W związku z tym każdy będzie miał możliwość nabycia akcji w obrocie publicznym. Jednocześnie inwestorzy podejmujący decyzje inwestycyjne muszą mieć świadomość ryzyk wynikających również z faktu, że debiut na rynku jest oddalony w czasie od emisji i w momencie emisji koniunktura na rynku kapitałowym oraz sentyment do danej branży mogą być odmienne.

Należy także wspomnieć, że akcje oferowane w ramach ofert publicznych nie są towarem jak każdy inny. Dom Maklerski INC S.A. przed rozpoczęciem oferowania akcji danego Emitenta, analizuje wskaźniki finansowe Emitenta, jego zapotrzebowanie na kapitał i cele emisji pod kątem oceny, czy planowana przez Emitenta wielkość emisji akcji umożliwia zrównoważony rozwój Emitenta, a tym samym nie stanowi ewidentnego zagrożenia dla inwestorów. Mając na względzie powyższe, wielkość emisji nie może być swobodnie zwiększana w sytuacji większego popytu, gdyż stanowić mogło by to działanie niekorzystne dla długoterminowego rozwoju Emitenta, a w konsekwencji także niekorzystne dla inwestorów.

Możliwość przyjmowania przez Emitentów zapisów na oferowane akcje jest dużym ułatwieniem dla inwestorów, którzy muszą jednak mieć świadomość, że Emitent nie może przydzielić akcji wszystkim chętnym. Jeżeli inwestor ma wrażenie, że podejmie decyzję pod presją czasu i nie miał możliwość zapoznać się z wszystkimi dokumentami, powinien rozważyć odstąpienie od inwestowania.


03.12.2020

Sunday Energy rozpoczyna emisję akcji i planuje debiut na NewConnect

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, 4 grudnia 2020 roku rozpoczął przyjmowanie zapisów na akcje w ramach I transzy emisji akcji. Od 10 grudnia zapisy będą przyjmowane w II transzy na platformie Crowdconnect.pl


10.12.2020

Sunday Energy pozyskał 4 mln zł z emisji akcji

Sunday Energy S.A., dostawca rozwiązań z rynku fotowoltaiki, zakończył emisję akcji, pozyskując zakładaną kwotę 4 mln zł. Grono Akcjonariuszy spółki powiększyło się o 194 podmioty.